Overzicht van de sponsormogelijkheden

U kunt ons op vier manieren financieel ondersteunen:

1. voor 20 euro per jaar sponsort u eenbasis school kind; klik hierboven op CBESP voor meer informatie

2. voor 60 euro per jaar sponsort u een Skill Centre leerling; klik hierboven op JPSC voor meer informatie

3. voor 60 euro per maand (dus 720 euro per jaar) sponsort u een docent van het Skill Centre; klik hierboven op JPSC voor meer informatie

4. uiteraard zijn éénmalige giften ook altijd welkom: in ons Jaarverslag (hiernaast) kunt u lezen hoe wij éénmalige giften gebruiken in onze sponsoraktiviteiten. 

In 2005 zijn wij begonnen om ook Voortgezet Onderwijs in de Lamin Daranka gemeenschap aan te bieden. Dat is een ambitieus project en daar is veel geld voor nodig; zoveel dat veel van de éénmalige donaties de komende drie jaren daaraan besteed zullen worden; klik hierboven op Voortgezet Onderwijs voor meer informatie.

 

Community Basic Education Support Program (CBESP):

Maar liefst 50% van de bevolking van Gambia is jonger dan 21 jaar. Twintig jaar geleden telde het land ongeveer 100 lagere scholen, waar les werd gegeven aan ruim 20.000 kinderen. Inmiddels zijn dat er meer dan 300, met in het totaal 135.000 leerlingen. De kinderen volgen basisonderwijs vanaf hun zevende jaar. Het totale Basic Education programma bestaat uit twee delen: de eerste zes jaar Primary School, gevolgd door een drie jarig Junior Secondary School programma. In het laatste, negende jaar, doen de kinderen examen voor de drie jarige Senior Secondary School. Voor kinderen die in de loop van die eerste negen jaar het Basic Education program verlaten, of die niet aan het Senior Secondary program deelnemen, bestaat de mogelijkheid om in een zogenaamd Skill Centre een beroepsopleiding te volgen.

Het basisonderwijs in Gambia wordt voor een deel betaald door de overheid. Van de ouders wordt evenwel ook een bijdrage verwacht. Deze bijdrage is verplicht: van de schoolleiding wordt verwacht dat zij de kinderen, van wie de ouders niet hebben willen- of kunnen betalen, naar huis sturen. Daarnaast is een belangrijke kostenpost voor de ouders de aanschaf van een schooluniform voor het kind.

Met onze steun aan het Community Basic Education Support Program leveren wij een jaarlijkse bijdrage van 650 Dalassie (ongeveer 20 euro) aan de kosten van het onderwijs van kinderen, waarvan de ouders niet in staat zijn hun ouderlijke bijdrage en/of de aanschaf van het schooluniform zelf voor hun rekening te nemen. (Even voor de juiste verhoudingen: het gemiddelde inkomen van een normaal gezin bedraagt 700-1000 Dalassie per maand...)

De 650 Dalassie per kind worden als volgt besteed:

Het merendeel van de door ons gesponsorde lagere schoolkinderen, is leerling aan Primary School van Lamin-Daranka, een dorpsgemeenschap van ca. 3000 inwoners op 22 km van de Gambiase hoofdstad, Banjul. De school telt ongeveer 1000 scholieren. Daarnaast ondersteunt het CBESP programma een aantal lagere schoolleerlingen uit naburige dorpsgemeenschappen. Kalipha Jobe is hoofd van de Lamin-Daranka Primary School, en is behalve onze contact persoon, ook de initiatiefnemer van het John Pickering Skill Centre (zie hierna). Door de samenwerking met het John Pickering Skill Centre kan relatief goedkoop in de behoefte aan uniformen voor de lagere schoolleerlingen worden voorzien. Momenteel worden ca. 115 scholieren door ons ondersteund. Ons streven is erop gericht om uiteindelijk maximaal 250 lagere schoolleerlingen op de hiervoor omschreven wijze te ondersteunen.

Voor 20 euro per jaar kunt u deelnemen, en steunt u één basisschoolkind!

Interesse? Meldt u aan als sponsor. Dat kan door eenvoudigweg 20 euro over te maken op rekening nummer NL62 RABO 0109 7104 01 of  NL22 INGB 00004034 35403435 t.n.v. de Stichting Kalipha. Vergeet niet om op uw bankopdracht bij "mededelingen" uw volledige adres te vermelden zodat wij u kunnen opnemen in onze administratie.

In beginsel gaan we ervan uit dat u de aan u toegewezen scholier gedurende zijn gehele lagereschooltijd ondersteunt, maar dat is geenszins een verplichting: u kunt ieder jaar opnieuw besluiten of u met de sponsoring wilt doorgaan of niet . Om het u gemakkelijk te maken ontvangt u jaarlijks van ons een opgave van het/de door u gesponsorde kind/kinderen, met daarbij een acceptgiro.

 

John Pickering Skill Centre (JPSC)

Het John Pickering Skill Centre is in 1997 opgericht door Kalipha Jobe, hoofd van de basis school van Lamin Daranka. De Lamin-Daranka gemeenschap telt ca. 3000 inwoners en ligt op ruim 22 km van de hoofdstad van Gambia, Banjul.

Het Skill Centre biedt jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar, die door omstandigheden geen adequate opleiding kunnen volgen, de mogelijkheid zich te bekwamen in typen, naaien, metaalbewerking, basis machineonderhoud en koken. Deze omstandigheden vinden hun oorzaak doorgaans in armoede: financiële middelen ontbreken voor het volgen van reguliere opleidingen, en vaak betreft het ook kinderen die, eveneens door gebrek aan financiëen, zelfs niet in staat zijn geweest het lager onderwijs te voltooien.

Wij sponsoren de exploitatie van dit Skill Centre. Van overheidswege in Gambia worden geen fondsen verkregen, en ook in de toekomst zal het Skill Centre voor zijn exploitatie aangewezen zijn op sponsorships zoals dat nu het geval is.

De voorzieningen waarover het Skill Centre beschikt zijn vooralsnog erg beperkt. Qua apparatuur draait het centrum op oude (trap-)naaimachines, (mechanische-) schrijfmachines en andere, veelal overjarige apparatuur, die via contacten met westerlingen in het centrum belanden, en voor onderwijs in las-techniek, bijvoorbeeld, is men -bij gebrek aan eigen apparatuur- afhankelijk van de mogelijkheden en de goodwill van de lokale dorpssmid.

Sinds april 2001 is het Skill Centre gevestigd in een eigen gebouwtje, dat eveneens door de Stichting Kalipha werd gerealiseerd. U leest meer hierover onder de knoppen "Bouwprojecten" hiernaast.

U kunt op twee manieren de exploitatie van het Skill Centre financieel ondersteunen:

Feitelijk komen beide manieren van sponsoring erop neer dat u een groot- danwel een minder groot deel van de exploitatiekosten van het Skill Centre voor uw rekening neemt. De vaste kosten van het Skill Centre bestaan momenteel uit een vergoeding voor de zes part-time docenten, 73.500 Dalassie per jaar (ca. 2100 euro). De resterende gelden uit het sponsorprogramma worden aangewendt voor aanschaf en onderhoud van apparatuur, gereedschap en gebouw en voor de aanschaf van materiaal.

Interesse? Meld u aan als sponsor. Dat kan door uw bijdrage over te maken op rekening nummer NL62 RABO 0109 7104 01 of  NL22 INGB 00004034 35403435 t.n.v. de Stichting Kalipha. Vergeet niet om op uw bankopdracht bij "mededelingen" uw volledige adres te vermelden, zodat wij u kunnen opnemen in onze administratie.

In beginsel gaan we ervan uit dat u de aan u toegewezen student gedurende zijn gehele Skill Centre periode ondersteunt, maar dat is geenszins een verplichting: u kunt ieder jaar opnieuw besluiten of u met de sponsoring wilt doorgaan of niet . Om het u gemakkelijk te maken ontvangt u jaarlijks van ons een opgave van het/de door u gesponsorde kind/kinderen en/of docent, met daarbij een acceptgiro.

 

 Voortgezet Onderwijs:

In het recente verleden hebben we al eens vaker overwogen om naast het Skill Centre ook regulier voortgezet onderwijs in de Lamin Daranka gemeenschap te ondersteunen, dus onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Maar ja, je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk...

Toen we in 2005 met de derde fase van het Skill Centre (zie onder "Bouwprojecten" hiernaast) goede faciliteiten hadden gecreëerd, konden we echter een vlotte start maken. Dat gebeurde gewoon door in een soort ploegendienst van de bestaande gebouwen gebruik te maken: 's-morgens de ene vorm van onderwijs, 's-middags de andere. Kon het nóg efficiënter?

Inmiddels is het voortgezet onderwijs zo'n succes, dat we besloten hebben om de faciliteiten uit te breiden met een extra schoolgebouw. Daarvan zijn in 2008 de eerste drie lokalen feestelijk in  gebruik genomen, en bij die gelegenheid heeft het voortgezet onderwijs ook zijn eerste 116 afgestudeerden afgeleverd. Veel van hen zijn met het begeerde papiertje op zak inmiddels werkzaam in de toeristen industire in Gambia, of zijn door gaan studeren in de hoofdstad Banjul. Zie ook: de website van The Daily Observer, een van de grootste lokale kranten; klik op de volgende link  http://observer.gm/africa/gambia/article/2008/7/2/graduates-certificated-and-a-groud-floor-of-a-six-classroom-block-inaugurated

Wat betreft de rol van de overheid met betrekking tot het voortgezet onderwijs, geldt eigenlijk hetzelfde als voor het beroepsonderwijs: ook het voortgezet onderwijs is afhankelijk van particulier initiatief. De overheid houdt wel toezicht op de kwaliteit, maar is pas bereid financieel bij te dragen wanneer een school na enkele jaren blijkt goed te draaien. En dan nog uitsluitend wanneer er ook geld in de staatskas zit...

Het voortgezet onderwijs levert de scholieren dus wel een binnen heel Gambia geaccepteerd diploma op, maar de ouders moeten de kosten voor onderwijs in beginsel zélf opbrengen. Door gebruik te maken van de faciliteiten van het Skill Centre kunnen de kosten voor de plaatselijke bevolking aanmerkelijk teruggebracht worden, maar dan nog... 

Uiteraard zijn er kosten voor leermiddelen en onderhoud, maar de grootste resterende kostenpost bestaat uit de salarissen voor de docenten. Wij zijn in september 2005 van start gegaan met 180 leerlingen. Het aanbod van leerlingen uit de Lamin Daranka gemeenschap is veel groter en we willen dan ook de komende jaren verder uitbreiden; maar ja, ook hier geldt: we moeten ergens beginnen.

Van de exploitatiekosten nemen we het eerste jaar 45% voor onze rekening. Dat komt neer op ongeveer 6800 euro. Het tweede en het derde jaar zullen wij nog eens voor € 4500 per jaar aan de exploitatie bijdragen. De rest wordt betaald uit het schoolgeld dat de ouders dienen op te brengen: ongeveer 60 euro per leerling per jaar. In de loop van de komende drie jaren zal het aantal leerlingen worden uitgebreid, en zal het door de ouders opgebrachte aandeel in de exploitatie kunnen toenemen. We streven ernaar het voortgezet onderwijs op deze wijze in 2010 volledig onafhankelijk van onze bijdrage te laten draaien.

Doet u ook mee?

Dat kan door uw bijdrage over te maken op rekening nummer NL62 RABO 0109 7104 01 of NL22 INGB 00004034 35403435 t.n.v. de Stichting Kalipha. Vergeet niet om op uw bankopdracht bij "mededelingen" uw volledige adres te vermelden, zodat wij u kunnen opnemen in onze administratie.

Aangezien u bij deze vorm van sponsoring niet een individuele student sponsort (zoals in het geval van het Skill Centre of het lager onderwijs hierboven) laten we de omvang van uw bijdrage graag aan uzelf over. Gezien de omvang van het totaal benodigde bedrag, zal ook een belangrijk deel van onze éénmalige donaties de komende drie jaren voor dit doel worden aangewend.