Het ontstaan van de stichting.

Voor een Nederlander is het niet bijzonder een plek te zoeken waar je nog nooit geweest bent om je vakantie door te brengen. En dan ineens kom je terecht in een klein Derde Wereld-land in West-Afrika: Gambia. Een groter en schrijnender contrast bestaat nauwelijks. Aan de ene kant is daar dat schitterende land met prachtige witte stranden, zon en die ongelooflijke gastvrijheid. En aan de andere kant is er die enorme armoede in het land. Daar sta je dan als rijke toerist…

Wij wilden graag iets achterlaten, iets waarmee we écht zouden kunnen helpen. Via een vriendin die in Gambia werkt, kwamen we in contact met Kalipha Jobe, de hoofdonderwijzer van een basisschool. Een groot probleem is dat ouders van veel leerlingen het schoolgeld niet of nauwelijks kunnen betalen, en dat er weinig leermiddelen zijn. Voor we naar huis vertrokken konden we direct twee kinderen ondersteunen waarvan de ouders het schoolgeld niet konden opbrengen.

Terug in Nederland kregen we zoveel enthousiaste reacties op ons initiatief, dat dit geleid heeft tot de sponsoring van veel meer basisschoolkinderen en bovendien ook nog eens van aantal jong volwassenen die een vakopleiding volgen. Om dit soort activiteiten in de toekomst te kunnen continueren en uit te breiden, is in 1998 de Stichting Kalipha opgericht.

Wil je de levensstandaard van mensen verhogen, dan moet je beginnen bij de basis: de jeugd. Goed onderwijs en goede voorlichting zorgen ervoor dat er in Gambia fundamenteel iets kan veranderen, niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor hun familie en dorpsgenoten. De Stichting Kalipha werft in Nederland sponsors voor schoolkinderen en jong volwassenen, waarvan de ouders niet in staat zijn de kosten van scholing en opleiding zelf voor hun rekening te nemen. Het geld wordt aangewend voor schoolgeld, leermiddelen, schoolkleding en voeding. Momenteel worden op deze wijze ca. 115 kinderen op een tweetal lagere scholen gesponsord, plus ca. 40 studenten aan een zgn. Skill Centre, waar jong volwassenen die de lagere school niet hebben afgemaakt een beroepsopleiding kunnen volgen. De lagere scholen ontvangen tevens geld van de Gambiase overheid; het Skill Centre is evenwel een volledig particulier initiatief dat uitsluitend draait op giften van derden.

Al onze sponsor aktiviteiten richten zich op het dorp Lamin-Daranka, een gemeenschap van ca. 3000 inwoners, gelegen op 22 km van de hoofdstad van Gambia, Banjul. Kalipha Jobe is hoofd van de Lamin-Daranka Primary School, en is de ook initiatiefnemer van het John Pickering Skill Centre (dat zijn naam overigens ontleent aan een engelse sponsor van het eerste uur). Klik hiernaast op Sponsor Projecten voor meer informatie over hoe wij beide scholen ondersteunen. Om alle projecten te bundelen heeft Kalipha Jobe een overkoepelende non-profit organisatie opgericht: The Angela Horton Sponsorship Scheme. Vanuit Nederland worden deze kleinschalige projecten door de Stichting Kalipha ondersteund en nieuwe initiatieven mee ontwikkeld.

Bij de foto: Het geld voor de lagere school kinderen wordt aangewend voor schoolgeld, leermiddelen, schoolkleding en voeding. De paarse schooluniformen worden voor de gesponsorde kinderen gemaakt door het Skill Centre.

 

Werkwijze en verantwoording.

De sponsor gelden zijn bedoeld als een bijdrage in de kosten van het onderwijs aan lagere schoolleerlingen en aan leerlingen van het Skill Centre. Wij gaan er dan ook in beginsel vanuit dat wanneer u eenmaal een bepaald kind voor uw rekening neemt, u in principe bereid bent ook de komende jaren dat kind te sponsoren. Uiteraard is dat géén verplichting: u kunt op ieder moment stoppen. Bovendien kan het zo zijn dat de financiële positie van de ouders zich zodanig heeft ontwikkeld dat verdere sponsoring niet langer nodig is, of dat het kind inmiddels de school verlaten heeft; wij ontvangen daartoe ieder jaar van Kalipha Jobe een opgave van de te sponsoren kinderen.

Onze sponsors krijgen éénmaal per jaar een acceptgirokaart thuis gestuurd, met een opgave van het kind of de kinderen die zij sponsoren en het verzoek om weer mee te doen.

Via een vriendin van ons die in Gambia woont en door regelmatige persoonlijke contacten met Kalipha, houden wij zicht op de besteding van de sponsorgelden en overleggen wij over nieuwe aktiviteiten.

Wij streven er uiteraard naar om al onze sponsorgelden ook daadwerkelijk aan te wenden voor de gesponsorde kinderen. Om die reden willen we kleinschalig blijven werken, en zoveel mogelijk onze kosten minimaliseren. Voor praktische zaken zoeken we daarom bedrijven die ons in natura ondersteunen: onze folder is op deze wijze vervaardigd door de belangenloze medewerking van een tekstschrijver, een vormgever en een drukkerij, en ook onze stichtingsakte is destijds kostenloos door een notaris opgesteld. De enige kosten die wij maken zijn: de jaarlijkse bijdrage die wij als stichting verschuldigd zijn aan de Kamer van Koophandel, de kosten van het overmaken van geld naar Gambia, administratieve kosten (enveloppen, papier etc.) en de portokosten die wij maken in onze correspondentie met de sponsors. Bestuurders en medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilligers en krijgen geen financiële vergoeding voor hun aktiviteiten; wanneer onze mensen naar Gambia gaan voor overleg met onze contactpersonen aldaar wordt dit doorgaans gecombineerd met een vakantie en de daarmee gemoeide kosten komen NIET voor rekening van de stichting. (Klik hiernaast op Jaarverslag voor meer informatie over onze opbrengsten en kosten.)

Openheid naar onze sponsors toe vinden we heel belangrijk, maar we willen natuurlijk voorkomen dat dat veel extra kosten met zich meebrengt, m.n. porto kosten. Sponsors krijgen van ons daarom in de regel slechts éénmaal per jaar van ons berichtje, nl. wanneer hen verzocht wordt of zij hun sponsorschap willen continueren. Om onze sponsors toch in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van onze aktiviteiten, hebben we ondermeer deze Internet site ingericht. Daarnaast organiseren wij af en toe ook nog zogenaamde Sponsordagen waarvoor al onze sponsors uitgenodigd worden, en tot slot kunt u natuurlijk ook altijd telefonisch- of via e-mail contact opnemen met één van de bestuursleden.

 

Actueel: de stichting gaat afbouwen, maar we willen de zaakjes natuurlijk wel netjes afronden...

In 2019 bestaat onze stichting 20 jaar en regelmatig hebben we ons de afgelopen jaren als bestuur de vraag gesteld 'Hoe lang gaan wij hier nog mee door?'  Naarmate de tijd verstrijkt, wordt die vraag relevanter: onze contactpersonen in Gambia zijn inmiddels aan het eind van hun werkzame leven en hebben inmiddels niet meer die positie in het Gambiase onderwijssysteem die zij ooit hadden. En ook voor ons als bestuur geldt dat wij inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd naderen, danwel reeds gepasseerd zijn. Daarmee hebben wij ook minder makkelijk toegang hebben tot scholen en instituties hier in Nederland die we nog eens voor een nieuwe inzameling zouden kunnen motiveren.

Dat heeft ons doen besluiten met onze stichting te gaan stoppen; zij het, pas op termijn!

Het is mooi geweest. We hebben veel bereikt. Al met al hebben we in die voorbije 20 jaren straks voor een totaalbedrag van ruim 250.000 euro aan onderwijsondersteunende aktiviteiten ontwikkeld. Het dorp Lamin-Daranka heeft daar wel bijgevaren en vaart er nog steeds wel bij, maar het is nu aan anderen en het is ook de beurt aan een ander dorp of stad -in Gambia, of daarbuiten.

Maar we willen onze zaakjes natuurlijk wel netjes afronden De laatste jaren hadden onze aktiviteiten zich al beperkt tot datgene waar we oorspronkelijk mee begonnen waren: we bouwen geen schooltjes meer, maar we betalen op dit moment nogwel het schoolgeld voor zo'n 120 scholieren. En natuurlijk willen we die scholieren wel in staat stellen om hun school af te maken: voor sommigen is dat nog maar een jaar, voor anderen nog vier of vijf jaar. In elk geval hebben we met onze contacten in Gambia afgesproken om geen nieuwe scholieren meer aan het door ons betaalde sponsorprogramma toe te voegen. Ons doel is dan ook om nog tot en met 2019 door te gaan met onze sponsoraktiviteiten en dan definitief te stoppen: "Mission accomplished", zoals Kalipha Jobe het verwoordde.

Tot die tijd blijven nieuwe donaties uiteraard heel erg welkom! En die zijn ook hard nódig: de laatste jaren raken wij inmiddels zo'n 10-15% van onze "vaste sponsors" per jaar kwijt, en de gaten die dat slaat in ons vaste programma willen we natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Zodat alle door ons gesponsorde leerlingen ook in alle redelijkheid hun school kunnen afmaken!